ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ ИГРИ

Игрите, провеждани на Facebook страницата на Vitosha Gas, се организират и провеждат от Витоша газ ЕООД.

Взимайки участие в провеждащите се инициативи на Facebook (Фейсбук) страницата на Vitosha Gas с ел. адрес: https://www.facebook.com/VitoshaGas/ участниците в Играта се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на промоционални игри и се задължават да ги спазват:

1. Промоционалните игри ще се провеждат на страницата на Vitosha gas във Фейсбук в различни периоди. Конкретният период за всяка игра ще се определя в пост във Facebook страницата на Vitosha gas, посветен на конкретната игра, заедно с информация за наградите, които ще бъдат раздавани в рамките на играта, както и другите специфични условия, които трябва да бъдат изпълнени за спечелване на наградите.

2. За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по начин, указан в поста за конкретната игра.

3. В промоцията може да участва всяко физическо лицe навършило 18 години.Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Vitosha gas, нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

5. Наградите се теглят на томболен принцип чрез жребий в присъствието на 3 /трима/ служители на Vitosha gas. В случай че в указания по-долу срок не бъде установен контакт с изтеглените печеливши се тегли наново. Ако е посочен друг критерий, по който се определят победители, той трябва да е изрично конкретизиран в поста за обявяване на играта.

6. В случай, че спечели, участникът трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на страницата на Vitosha gas в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на обявяване на победителя, с което да подаде данни за доставка (трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка) на наградата.

7. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес в срок до 7 (седем) работни дни от получаването на данните от участника по предходната точка, като разходите са за сметка на Организатора. Ако наградата е виртуална Организатора има 7(седем) работни дни да изпълни задълженията си. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

8. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.

9. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.

10. Личните данни на всички Участници в промоционалните игри са защитени в съответствие с действащия Закон за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него обработващо данните лице, както и да получават информационни материали от страна на Организатора чрез електронна поща.

Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са:

  • за провеждане на игрите;
  • за доставяне на спечелени награди.

11. Евентуално възникнали спорове между Организатора на мини-инициативите и участници в тях се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне споразумение – чрез намесата на компетентните органи.

12. Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с конкретната промоционална игра, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни от последния ден на съответната промоционална игра. Жалбите се подават в електронна форма до e-mail адреса на Организатора с заглавен текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, e-mail адрес на участника и самото оплакване с мотивиране/обосноваване. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им, като участникът се уведомява за решението на Организатора с електронно писмо, изпратено на e-mail адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

13. С участието си в съответната промоционална игра всеки участник декларира, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Организатора и неговите подизпълнители във връзка с инициативите, упоменати в раздел т. 10.

14. Организаторът се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

15. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата, също така Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.

16. Организаторът на промоционалните игри си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с промоционалните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

17. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://www.facebook.com/VitoshaGas/.

18. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в промоционалните игри се счита за нарушение на Общите правила. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Общите правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от съответната промоционална игра.

Благодарим Ви за помощта при спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех!

ЗАРЕЖДАНЕ